آپاراتوس

یادداشت‌ها و ترجمه‌هایی درباره فلسفه و سینما

مرداد 96
8 پست
دی 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
2 پست
تیر 91
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
8 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
بهمن 84
1 پست
خودکشی
1 پست
موج_نو
1 پست
شب_قوزی
1 پست
بازن
1 پست
پل_شریدر
1 پست
مونتاژ
2 پست
آلن_بدیو
1 پست
فلسفه
6 پست
هگل
1 پست
پازولینی
1 پست
ژیل_دلوز
3 پست
فیلمخانه
2 پست
بازیگری
1 پست
سرگیجه
1 پست
سینما
1 پست